Wedstrijd

GIVEAWAY-ACTIE PANELFLEX

1. Deze giveaway-actie is een initiatief van Panelflex, Nijverheidslaan 5, 8560 Gullegem (BE 0447.094.774).

2. De actie staat open voor alle ontvangers van de postmailing van Panelflex.

3. Er wordt slechts 1 deelname per persoon aanvaard. Indien één persoon toch meerdere keren zou deelnemen, dan komt enkel de eerste inzending in aanmerking voor het winnen van de prijs. Meerdere deelnemers per bedrijf zijn mogelijk. Er kan slechts 1 winnaar zijn per bedrijf.

4. De actie loopt tot de prijzenpot is verdeeld.

5. De actie wordt georganiseerd via de postmailing van Panelflex. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers een onderhoud of herstelling aan te vragen via info@panelflex.be voor 17/07/20.

6. De eerste tien aanvragers voor een onderhoud of herstelling via info@panelflex.be voor 17/07/20 ontvangen een bluetoothspeaker JBL Go 2.

7. Panelflex zal de aanvragen vrij en objectief bekijken en is niet verplicht om haar selectie op enige wijze, positief of negatief, te motiveren. Er wordt hierover geen correspondentie met de aanvragers gevoerd.

8. De prijzenpot bestaat uit:

  • 10 bluetoothspeakers (JBL Go 2)

9. Panelflex behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzenpot te wijzigen. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

10. De winnaars zoals bepaald in artikel 6 zullen voor 14/08/20 via e-mail op de hoogte worden gebracht door Panelflex. Indien de winnaar geen bevestiging stuurt van de afspraak, verliest hij het recht op zijn prijs.

11. De deelname aan deze actie vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de actie zoals beschreven in de privacyverklaring van de actie. De privacyverklaring is onderaan dit reglement te vinden.

12. Panelflex behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze actie zouden dienen te worden gewijzigd.

13. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Panelflex zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de actie uit te sluiten of (b) de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

14. Panelflex is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.

15. Deelneming aan deze actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de actie.

16. Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

PRIVACYVERKLARING

Panelflex behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze actie aangezien Panelflex zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren.

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs is Panelflex. De prijs wordt via Panelflex aan de winnaar bezorgd.

Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij persoonlijk, per mail, gecontacteerd zal worden door Panelflex.

Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies